กลับ

จุดเน้น

    สภาพความจำเป็น  ลักษณะกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ  กระบวนการยุทธศาสตร์  


วิชาคณิตศาสตร

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาไทย


 

        จุดเน้นที่  1             

 1. จุดเน้นวิชาคณิตศาสตร์

                  โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นลักษณะบูรณาการกลุ่ม มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์  และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต    ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้น

               ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในการคิดคำนวณได้อย่างคล่องแคล่ว  และเหมาะสมสมกับระดับชั้น
 • นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงขึ้น
 • นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน         ที่กำหนด
 • นักเรียนสามารถนำหลักการและทักษะทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  ยุทธศาสตร์

  การนำไปปฏิบัติ

  2546

  2547

  2548

   

  1. การพัฒนานโยบาย

   

   

   

   

  1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และจัดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น
  2. นำแผนการสอนที่ได้วิเคราห์แล้วไปใช้ในด้านการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

  จัดให้มีแฟ้มพัฒนางานของนักเรียนในทุกระดับชั้น

   

  1. ประเมินผลการเรียนและผลงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน

   

  ปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน

   

  1. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้

   

  -  ประเมินแผนการสอนหลังจากนำไปใช้ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างถูกต้อง

   

  2. พัฒนาบุคลากร

   

  1. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร โดยส่งครูเข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ
  2. นำแผนการสอนที่ได้บูรณาการแล้วไปใช้ในด้านการเรียนการสอน
  3. เชิญวิทยากรเฉพาะด้านมาให้ความรู้กับครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   

  1. ประเมินพัฒนาการสอนของครูหลังจากเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน
  1. ประเมินผลจากการใช้แผนการสอนแบบบูรณาการ
  2. นำความรู้ที่ได้มาจัดทำกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาสมกับผู้เรียน

   

  1. ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของครู และบุคลากรในโรงเรียน
  2. ส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ประเมินผลจากการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

   

  3.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

   

  1. นำแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์มาใข้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

  ประเมินผลจากการจัดทำแบบฝึกกิจกรรมเสริมของนักเรียนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ

   

  1. ประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน

  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

   

  1. พัฒนาและปรับปรุงแผนการสอนให้มี     ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  -  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

   

  4.  การประชาสัมพันธ์

   

  1. นำข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในเรื่องการตรวจสอบการทำงานของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
  2. ใช้วารสารโรงเรียน  สื่อวิทยุ  ป้ายประกาศของโรงเรียน  เรื่องราวต่าง ๆ ของโรงเรียนและให้ความรู้ด้านข่าวสารข้อมูลของวิชาคณิตศาสตร์

  จัดส่งนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำการแข่งขันในวิชาคณิตศาสตร์

   

  1. ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์
  2. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

   

  1. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครองทราบ
  2. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

   

  5.การติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน

   

  1. แจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

  -นำนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำการแข่งขันในวิชาคณิตศาสตร์

   

  เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการตรวจสอบการทำงานของนักเรียน

   

  นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

   

  6.   ติดตามและวัดผล

   

  นำผลงานของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นมาจัดนิทรรศการโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมงานวิชาการภายในโรงเรียน

   

  ประเมินผลการจัดนิทรรศการและการให้ความร่วมมือของผู้ปกครงอเพื่อนำมาปรับปรุง

   

  นำผลจากการประเมินในแต่ละปีรายงานต่อผู้ปกครอง     Top   
 

  

    จุดเน้นที่ 2  จุดเน้นวิชาภาษาอังกฤษ

 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพทางด้านภาษา และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 

คำอธิบาย

 

รงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยเน้นทักษะ   4   ด้าน  คือ   ฟัง   พูด   อ่าน  และเขียน   กิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีทั้งความยาก และความง่าย ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละระดับชั้น  ดังนั้น  การเรียนภาษาอังกฤษในรูปของการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจึงสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวการจัดประสบการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

 

               ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

                          1.    นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษพื้นฐาน รวมทั้งมีทักษะในการพูด การฟัง   การอ่าน   และการเขียนได้อย่างถูกต้อง

                          2.    นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

3.    นักเรียนนำประสบการณ์ทางด้านความรู้  ความคิด  และทักษะที่ได้จากการเรียนภาษาอังกฤษนำไปใช้ในการเรียนรู้  และชีวิตประจำวันได้

  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติบ่งบอกถึงความเป็นไทย  เป็นภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน  ผู้เรียนจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาได้ถูกต้องสละสลวยตามหลักการใช้ภาษา  ในการอ่าน   การเขียน   การดู    และการพูด  อย่างมีประสิทธิภาพ

                    คำอธิบาย

  วิชาภาษาไทย  เป็นวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียน  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้

                 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1.  นักเรียนสามารถอ่าน  เขียน  ฟัง   ดู  และพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
     2.   รู้คุณค่าของวิชาภาษาไทย   
     3.สัมฤทธิ์ผลการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน
  1. การนำไปปฏิบัติ

   2546

   2547

   2548

    

   1. การพัฒนานโยบาย

    

   นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน    

    

   ประเมินพัฒนาการเรียนการสอนของ     นักเรียน

    

   1. ปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

    

   2.  การพัฒนาบุคลากร

    

   ส่งบุคลากรไปอบรมดูงานเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอน

    

   มีการจัดทำแผนการสอนบูรณาการวิชาภาษาไทย

    

   1. มีการประเมินผลจากการใช้แผนการสอนแบบบูรณาการวิชาภาษาไทย

    

   3. พัฒนาทรัพยากร

    

    

   จัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย

    

   จัดหาทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาภาษาไทย

    

   1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

    

   4.  การพัฒนาการเรียนการสอน

    

   จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยแบบบูรณาการโดยเน้นทักษะทั้ง  5  ด้าน  อ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพูด

    

   ประเมินวิธีการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นการฝึกทักษะทั้ง 5 ด้าน

    

    

   1. พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีการสอนแบบบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน

    

   5.  การประชาสัมพันธ์

    

   นำข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

    

   ประเมินและตรวจสอบผลงานของนักเรียน

    

   1. ประกาศและรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ

    

   6. การติตามความก้าวหน้าของ
        นักเรียน

    

   จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทยแต่ละระดับชันภายในโรงเรียน

    

   ประเมินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย

    

   1. จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทยนอกสถานที่

    

   7.การติดตามและวัดผล

    

   ประเมินผลจากการเรียนการสอนของนักเรียน

    

   ประเมินผลจากแฟ้มพัฒนางาน

    

   1. รายงานผลการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนไปยังผู้ปกครอง
   Top
   line